Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 田氏子

《田氏子》

Library Resources
1 田氏子:
唐牛肃有从舅常过渑池。因至西北三十里谒田氏子。去田氏庄十馀里。经岋险。多栎林。传云中有魅孤。往来经之者,皆结侣乃敢过。舅既至,田氏子命老竖往渑池市酒馔。天未明,竖行,日暮不至。田氏子怪之。及至,竖一足又跛。问何故。竖曰:“适至栎林,为一魅狐所绊。因蹷而仆。故伤焉。”问何以见魅。竖曰:“适下坡时,狐变为妇人,遽来追我。我惊且走。狐又疾行,遂为所及。因倒且损。吾恐魅之为怪,强起击之。妇人口但哀祈。反谓我“我”原作“杀”,据明钞本改。为狐。屡云:‘叩头野狐,叩头野狐。吾以其不自“自”原作“是”,据明钞本改。知,因与痛手,故免其祸。”田氏子曰:“汝无击人,妄谓狐耶。竖曰:“吾虽苦击之,终不改妇人状耳。田氏子曰:“汝必误损他人,且入户。”日入,见妇人体伤蓬首,过门而求饮。谓田氏子曰:“吾适栎林。逄一老狐变为人。吾不知是狐,前趋为伴,同过栎林。不知老狐却伤我如此。赖老狐去。馀命得全。妾北村人也,渴故求饮。”田氏子恐其见苍头也,与之饮而遣之。出《纪闻》

URN: ctp:taiping-guangji/450/tianshizi