Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《游邵》

Library Resources
1 游邵:
汝州魯山縣所治,即元魏時西廣州也。今子城東南有妖神祠,其前庭廣袤數百步,古老云,當時大毬場也。正門左右雙槐各二十圍。枝榦扶疎。亦云當時植焉。至中和初歲,釁起東夏,郡邑騷然。刺史游邵,許將也,令屬縣伐木為柵以自固。雖桑柘梓檟。靡有孑遺。將伐雙槐,其夕,有巨蟒蟠于上,聲若震霆,目若飛星。鎮將李璠主其事,璠武人也,聞之以為妖,且率徒親斬之,下斧而流血雨迸,腥氣薄人,亦心動而止。雙槐至今尚存。原闕出處,明鈔本作出《三水小牘》

URN: ctp:taiping-guangji/459/youshao