Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《王妙想》

Library Resources
1 王妙想:
王妙想,蒼梧女道士也。辟穀服氣。住黃庭觀邊之水傍。朝謁精誠,想念丹府,由是感通。每至月旦,常有光景雲物之異,重嶂幽壑,人所罕到。妙想未嘗言之於人。如是歲餘。朔旦忽有音樂,遙在半空,虛徐不下,稍久散去。又歲餘。忽有靈香郁烈,祥雲滿庭,天樂之音,震動林壑,光燭壇殿,如十日之明。空中作金碧之色,烜爚亂眼,不可相視。須臾,千乘萬騎,懸空而下,皆乘麒麟鳳凰、龍鶴天馬。人物儀衛數千。人皆長丈餘。持戈戟兵杖。旌旛幢蓋。良久,乃鶴蓋鳳車,導九龍之輦,下降壇前。有一人羽衣寶冠,佩劍曳履,昇殿而坐,身有五色光赫然,群仙擁從亦數百人。妙想即往視謁。大仙謂妙想曰:「吾乃帝舜耳。昔勞厭萬國,養道此山。每欲誘教後進,使世人知道無不可教授者。且大道在于內,不在於外;道在身,不在他人。《玄經》所謂修之於身,其德乃具。此蓋修之自己,證仙成真,非他人所能致也。吾覩地司奏。汝於此山三十餘歲。始終如一,守道不邪,存念貞神,遵禀玄戒,汝亦至矣。若無所成證,此乃道之棄人也。《玄經》云:『常善救物,而無棄物。』道之布惠周普,念物物皆欲成之,人人皆欲度之。但是世人福果單微,道氣浮淺,不能精專於道,既有所修,又不勤久。道氣未應。而己中怠,是人自棄道,非道之棄人也。汝精誠一至,將以百生千生。望於所誠,不怠不退。深可悲愍。吾昔遇太上老君,示以《道德真經》,理國理身,度人行教,此亦可以亘天地。塞乾坤。通九天、貫萬物、為行化之要、修證之本,不可譬論而言也。吾常銘之於心。布之於物。弘化濟俗。不敢斯須輙有怠替。至今禀奉師匠。終刼之寶也。但世俗浮詐迷妄者多,嗤謙光之人,以為懦怯;輕退身之道,以為迂劣;笑絕聖棄智之旨,以為荒唐;鄙絕仁棄義之詞,以為勁捷。此蓋迷俗之不知也。玄聖之意,將欲還淳復朴、崇道黜邪。斜徑既除,至道自顯;淳朴已立。澆兢自袪。此則裁制之義無所施,兼愛之慈無所措,昭灼之聖無所用,機譎之智無所行。天下混然,歸乎大順,此玄聖之大旨也。奈何世俗浮偽,人奔奢巧,帝王不得以靜理,則萬緒交馳矣;道化不得以坦行,則百家紛競矣。故曰:人之自迷,其日固久。若洗心潔己,獨善其身,能以至道為師資,長生為歸趣,亦難得其人也。吾以汝修學勤篤,暫來省視。爾天骨宿禀,復何疑乎。汝必得之也。吾昔于民間,年尚冲幼,忽感太上大道君降於曲室之中,教以修身之道,理國之要,使吾瞑目安坐,冉冉乘空,至南方之國曰揚州。上直牛斗,下瞰淮澤,入十龍之門,泛昭回之河,瓠瓜之津,得水源號方山,四面各闊千里。中有玉城瑤闕,云九疑之山。山有九峯。峯有一水。九江分流其下,以注六合,周而復始。泝上於此。以灌天河,故九水源出此山也。上下流注,周于四海,使我導九州、開八域,而歸功此山。山有三宮,一名天帝宮,二名紫微宮,三名清源宮。吾以曆數既往,歸理此山,上居紫微,下鎮于此。常以久視無為之道,分命仙官,下教於人。夫諸天上聖,高真大仙。愍刼曆不常。代運流轉,陰陽倚伏,生死推遷。俄爾之間,人及陽九百六之會,孜孜下教。以救於人。愈切於世人之求道也。世人求道,若存若亡,繫念存心,百萬中無一人勤久者。天真憫俗,常在人間,隱景化形,隨方開悟,而千萬人中無一人可教者。古有言曰:『修道如初。得道有餘。多是初勤中惰,前功併棄耳。道豈負於人哉。汝布宣我意,廣令開曉也。此山九峯者。皆有宮室,命真官主之。其下有寶玉五金、靈芝神草、三天所鎮之藥、太上所藏之經,或在石室洞臺、雲崖嵌谷。故亦有靈司主掌,巨虬猛獸,螣蛇毒龍,以為備衛。一曰長安峯。二曰萬年峯。三曰宗正峯。四曰大理峯。五曰天寶峯。六曰廣得峯。七曰宜春峯。八曰宜城峯。九曰行化峯。下有宮闕,各為理所。九水者,一曰銀花水,二曰復淑水,三曰巢水,四曰許泉,五曰歸水,六曰沙水,七曰金花水,八曰永安水,九曰晉水。此九水支流四海,周灌無窮。山中異獸珍禽,無所不有,無毒螫鷙玃之物,可以度世,可以養生,可以修道,可以登真也。汝居山以來,未嘗遊覽四表,拂衣塵外,遐眺空碧,俯睇岑巒,固不可得而知也。吾為汝導之,得不勉之、修之,佇駕景策空,然後倒景而研其本末也。」於是命侍臣,以《道德》二經及駐景靈丸授之而去。如是一年或三五降于黃庭觀。十年後,妙想白日升天。茲山以舜修道之所,故曰道州營道縣。出《集仙錄》

URN: ctp:taiping-guangji/61/wangmiaoxiang