Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《馬處謙》

Library Resources
1 馬處謙:
偽王蜀葉逢,少明悟,以詞筆求知,常與孫光憲偕詣術士馬處謙,問命通塞。馬曰:「四十已後,方可圖之,未間。苟或先得。於壽不永。」于時州府交辟,以多故參差,不成其事。後充湖南通判官。未除官之前,夢見乘船赴任,江上候吏,旁午而至,迎入石窟。覺後,話於廣成先生杜光庭次,忽報敕下,授檢校水部員外郎。廣成曰:「昨宵之夢,豈小川之謂乎。自是解維,覆舟於犍為郡青衣灘而死,即處謙之生知。葉逢之凶夢。何其効哉。光憲自蜀沿流,一夕夢葉生云:「子於青衣亦不得免。」覺而異之,泊發嘉州,取陽山路,乘小舟以避青衣之險。無何篙折,為汎流吸入青衣,幸而獲濟。豈鬼神尚能相戲哉。出《北夢瑣言》

URN: ctp:taiping-guangji/80/machuqian