Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 教坊樂人子

《教坊樂人子》

Library Resources
1 教坊樂人... :
教坊樂人有兒年十餘歲。恒病,黃瘦尤甚。忽遇一道士於路,謂之曰:「汝病食癥耳,吾能療之。」因袖中出藥數丸使吞之。既而復視袖中曰:「嘻,誤矣。此辟穀藥也。自此當不食。然病亦瘳矣。爾必欲食,嘗取少木耳食之。吾他日復以食癥藥遺爾也。」遂去。兒歸一二日。病愈。然其父母恒以不食為憂,竟逼使餌木耳,遂飯噉如故。已而自悔曰:「我餌仙藥而不自知。道士許我復送藥來,會當再見乎。因白父母。求徧歷名山。尋訪道士。母不許,其父許之曰:「向使不愈,今亦死矣。既志堅如此,或當有分也。」遂遣之,今不知所在。出《稽神錄》

URN: ctp:taiping-guangji/85/jiaofangleren