Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 教坊乐人子

《教坊乐人子》

Library Resources
1 教坊乐人... :
教坊乐人有儿年十馀岁。恒病,黄瘦尤甚。忽遇一道士于路,谓之曰:“汝病食症耳,吾能疗之。”因袖中出药数丸使吞之。既而复视袖中曰:“嘻,误矣。此辟谷药也。自此当不食。然病亦瘳矣。尔必欲食,尝取少木耳食之。吾他日复以食症药遗尔也。”遂去。儿归一二日。病愈。然其父母恒以不食为忧,竟逼使饵木耳,遂饭啖如故。已而自悔曰:“我饵仙药而不自知。道士许我复送药来,会当再见乎。因白父母。求徧历名山。寻访道士。母不许,其父许之曰:“向使不愈,今亦死矣。既志坚如此,或当有分也。”遂遣之,今不知所在。出《稽神录》

URN: ctp:taiping-guangji/85/jiaofangleren