Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 掩耳道士

《掩耳道士》

Library Resources
1 掩耳道士:
利州南門外,乃商賈交易之所。一旦有道士。羽衣繿縷。來於稠人中,賣葫蘆子種。云:「一二年間,甚有用處。每一苗只生一顆,盤地而成。」兼以白土畫樣於地以示人,其模甚大。逾時竟無買者,皆云:「狂人不足可聽。」道士又以兩手掩耳急走。言風水之聲何太甚耶。巷陌孩童,競相隨而笑侮之,時呼為掩耳道士。至來年秋,嘉陵江水,一夕泛漲,漂數百家。水方渺瀰。衆人遙見道士在水上。坐一大瓢,出手掩耳,大叫水聲風聲何太甚耶。泛泛而去,莫知所之。出《野人閑話》

URN: ctp:taiping-guangji/86/yanerdaoshi