Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 李恒沙門

《李恒沙門》

Library Resources
1 李恒沙門:
晉李恒字元文,譙國人。少時,有一沙門造恒謂曰:「君福報對至,而復對來隨之。君能守貧修道,不仕宦者,福增對滅。君其勉之。」恒性躁,又寒門,但問仕宦當何所至,了不尋究修道意也。沙門與一卷經,恒不肯取,固問榮途貴賤何如。沙門曰:「當帶金紫,極於三郡。若能於一郡止者,亦為善道。」恒曰:「且當富貴,何顧後患。」因留宿。恒夜起。見沙門身滿一牀。入呼家人闚視。復變為大鳥跱屋梁上,天曉而形如舊。恒送出門,忽不復見。知是神人,因此事佛,而亦不能精至。後為西陽、江夏、廬江太守,加龍驤將軍。太興中,預錢鳳之亂,被誅。出《法苑珠林》

URN: ctp:taiping-guangji/89/lihengshamen