Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《法將》

Library Resources
1 法將:
長安有講涅槃經僧曰法將,聰明多識,聲名籍甚。所在日講,僧徒歸之如市。法將僧到襄陽。襄陽有客僧,不持僧法,飲酒食肉,體貌至肥,所與交。不擇人。僧徒鄙之。見法將至。衆僧迎而重之。居處精華,盡心接待。客僧忽持斗酒及一蒸㹠來造法將。法將方與道俗正開義理,共志心聽之。客僧逕持酒殽。謂法將曰。講說勞苦。且止說經。與我共此酒肉。」法將驚懼,但為推讓。客僧因坐戶下。以手擘㹠裹而飡之。舉酒滿引而飲之。斯須,酒肉皆盡。因登其牀且寢。既夕。講經僧方誦涅槃經。醉僧起曰:「善哉妙誦,然我亦嘗誦之。」因取少草,布西牆下,露坐草中,因講涅槃經,言詞明白,落落可聽。講僧因輟誦聽之,每至義理深微,常不能解處,聞醉僧誦過經,心自開解。比天方曙,遂終涅槃經四十卷。法將生平所疑,一朝散釋都盡。法將方慶希有,布座禮之,比及舉頭,醉僧已滅。諸處尋訪,不知所之。出《紀聞》

URN: ctp:taiping-guangji/94/fajiang