Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《格》

Library Resources
1 格:
𝌛格。陽氣內壯,能格乎群陰,攘而郄之。

2 格:
初一,格內善,失貞類。測曰,「格內善」、不省也。

3 格:
次二,格內惡,幽貞類。測曰,「格內惡」、幽貞妙也。

4 格:
次三,裳格鞶鉤,渝。測曰,「裳格鞶鉤」、無以制也。

5 格:
次四,畢格,禽鳥之貞。測曰,「畢格」「禽」、正法位也。

6 格:
次五,膠漆釋,弓不射,角木離。測曰,「膠漆釋」、信不結也。

7 格:
次六,息金消石,往小來弈。測曰,「息金消石」、美日大也。

8 格:
次七,格其珍類,龜緺厲。測曰,「格其珍類」、無以自匡也。

9 格:
次八,格彼鞶堅,君子得時,小人𨲞,憂否。測曰,「格彼鞶堅」、誼不得行也。

10 格:
上九,郭其目,䚩其角,不庳其體,撲。測曰,「郭目解角」、還自傷也。

URN: ctp:taixuanjing/ge