Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《堅》

Library Resources
1 堅:
𝍍堅。陰形胼冒,陽喪其緒,物競堅彊。

2 堅:
初一,磐石固內,不化貞。測曰,「磐石固內」、不可化也。

3 堅:
次二,堅白玉形,內化貞。測曰,「堅白玉形」、變可為也。

4 堅:
次三,堅不凌,或泄其中。測曰,「堅不凌」、不能持齊也。

5 堅:
次四,小螽營營,螮其蛡蛡,不介在堅螮。測曰,「小螽營營」、固其氐也。

6 堅:
次五,蛡大螮小,虛。測曰,「蛡大螮小」、國虛空也。

7 堅:
次六,韱螮紗紗,縣于九州。測曰,「韱螮」之「縣」、民以康也。

8 堅:
次七,堅顛觸冢。測曰,「堅顛觸冢」、不知所行也。

9 堅:
次八,怙堅禍,惟用解𧋈之貞。測曰,「怙堅禍」、用直方也。

10 堅:
上九,螽焚其翊,喪于尸。測曰,「螽焚其翊」、所憑喪也。

URN: ctp:taixuanjing/jian1