Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《失》

Library Resources
1 失:
𝍐失。陰大作賊,陽不能得,物陷不測。

2 失:
初一,刺虛滅刃。測曰,「刺虛滅刃」、深自幾也。

3 失:
次二,藐德靈徵,失。測曰,「藐德」之「失」、不知畏徵也。

4 失:
次三,卒而從而,䘏而竦而,于其心祖。測曰,「卒而從而」、能自改也。

5 失:
次四,信過不食,至于側匿。測曰,「信過不食」、失正祿也。

6 失:
次五,黃兒以中,蕃;君子以之,洗于愆。測曰,「黃兒以中」、過以洗也。

7 失:
次六,滿其倉,蕪其田,食其實,不養其根。測曰,「滿倉」「蕪田」、不能脩本也。

8 失:
次七,疾則藥,巫則酌。測曰,「疾藥」「巫酌」、禍可轉也。

9 失:
次八,雌鳴干辰,牝角魚木。測曰,「雌鳴于辰」、厥正反也。

10 失:
上九,日月之逝,改于尸。測曰,「改于尸」、尚不遠也。

URN: ctp:taixuanjing/shi4