Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 橫吹曲辭:出關

《橫吹曲辭:出關》

魏征 Library Resources
1 橫吹曲辭... :
中原還逐鹿,投筆事戎軒。縱橫計不就,慷慨志猶存。

2 橫吹曲辭... :
策杖謁天子,驅馬出關門。請纓羈南越,憑軾下東藩。

3 橫吹曲辭... :
郁紆陟高岫,出沒望平原。古木吟寒鳥,空山啼夜猿。

4 橫吹曲辭... :
既傷千里目,還驚九折魂。豈不憚艱險,深懷國士恩。

5 橫吹曲辭... :
季布無二諾,侯嬴重一言。人生感意氣,功名誰複論。

URN: ctp:n111524