Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 横吹曲辞:后出塞五首

《横吹曲辞:后出塞五首》

杜甫 Library Resources
1 横吹曲辞... :
男儿生世间,及壮当封侯。战伐有功业,焉能守旧丘。

2 横吹曲辞... :
召募赴蓟门,军动不可留。千金买马鞭,百金装刀头。

3 横吹曲辞... :
闾里送我行,亲戚拥道周。斑白居上列,酒酣进庶羞。

4 横吹曲辞... :
少年别有赠,含笑看吴钩。

5 横吹曲辞... :
朝进东门营,暮上河阳桥。落日照大旗,马鸣风萧萧。

6 横吹曲辞... :
平沙列万幕,部伍各见招。中天悬明月,令严夜寂寥。

7 横吹曲辞... :
悲笳数声动,壮士惨不骄。借问大将谁,恐是霍嫖姚。

8 横吹曲辞... :
古人重守边,今人重高勋。岂知英雄主,出师亘长云。

9 横吹曲辞... :
六合已一家,四夷且孤军。遂使貔虎士,奋身勇所闻。

10 横吹曲辞... :
拔剑击大荒,日牧胡马群。誓开玄冥北,持以奉吾君。

11 横吹曲辞... :
献凯日继踵,两蕃静无虞。渔阳豪侠地,击鼓吹笙竽。

12 横吹曲辞... :
云帆转辽海,粳稻来东吴。越罗与楚练,照耀舆台躯。

13 横吹曲辞... :
主将位益崇,气骄陵上都。边人不敢议,议者死路衢。

14 横吹曲辞... :
我本良家子,出师亦多门。将骄益愁思,身贵不足论。

15 横吹曲辞... :
跃马二十年,恐辜明主恩。坐见幽州骑,长驱河洛昏。

16 横吹曲辞... :
中夜间道归,故里但空村。恶名幸脱免,穷老无儿孙。

URN: ctp:n111581