Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 橫吹曲辭:折楊柳

《橫吹曲辭:折楊柳》

李端 Library Resources
1 橫吹曲辭... :
東城攀柳葉,柳葉低著草。少壯莫輕年,輕年有人老。

2 橫吹曲辭... :
柳發遍川崗,登高堪斷腸。雨煙輕漠漠,何樹近君鄉。

3 橫吹曲辭... :
贈君折楊柳,顏色豈能久。上客莫沾巾,佳人正回首。

4 橫吹曲辭... :
新柳送君行,古柳傷君情。突兀臨荒渡,婆娑出舊營。

5 橫吹曲辭... :
隋家兩岸盡,陶宅五株平。日暮偏愁望,春山有鳥聲。

URN: ctp:n111691