Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 橫吹曲辭:捉搦歌

《橫吹曲辭:捉搦歌》

張祜 Library Resources
1 橫吹曲辭... :
門上關,牆上棘,窗中女子聲唧唧,洛陽大道徒自直。

2 橫吹曲辭... :
女子心在婆舍側,嗚嗚籠鳥觸四隅。

3 橫吹曲辭... :
養男男娶婦,養女女嫁夫。阿婆六十翁七十,
不知女子長日泣,從他嫁去無悒悒。

URN: ctp:n111829