Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 相和歌辭:鞠歌行

《相和歌辭:鞠歌行》

李白 Library Resources
1 相和歌辭... :
玉不自言如桃李,魚目笑之卞和恥。楚國青蠅何太多,
連城白璧遭讒毀。荊山長號泣血人,忠臣死為刖足鬼。

2 相和歌辭... :
聽曲知甯戚,夷吾因小妻。秦穆五羊皮,買死百里奚。

3 相和歌辭... :
洗拂青雲上,當時賤如泥。朝歌鼓刀叟,虎變蟠溪中。

4 相和歌辭... :
一舉釣六合,遂荒營丘東。平生渭水曲,誰識此老翁。

5 相和歌辭... :
奈何今之人,雙目送征鴻。

URN: ctp:n112460