Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 相和歌辭:決絕詞三首

《相和歌辭:決絕詞三首》

元稹 Library Resources
1 相和歌辭... :
乍可為天上牽牛織女星,不願為庭前紅槿枝。

2 相和歌辭... :
七月七日一相見,故心終不移。那能朝開暮飛去,
一任東西南北吹。分不兩相守,恨不兩相思。

3 相和歌辭... :
對面且如此,背面當何知。春風撩亂伯勞語,
此時拋去時。握手苦相問,竟不言後期。君情既決絕,
妾意已參差。借如死生別,安得長苦悲。

4 相和歌辭... :
噫春冰之將泮,何餘懷之獨結。有美一人,於焉曠絕。

5 相和歌辭... :
一日不見,比一日於三年,況三年之曠別。

6 相和歌辭... :
水得風兮小而已波,筍在苞兮高不見節。矧桃李之當春,
競眾人之攀折。我自顧悠悠而若雲,
又安能保君皓皓之如雪。感破鏡之分明,睹淚痕之餘血。

7 相和歌辭... :
幸他人之既不我先,又安能使他人之終不我奪。已焉哉,
織女別黃姑,一年一度暫相見,彼此隔河何事無。

8 相和歌辭... :
夜夜相抱眠,幽懷尚沉結。那堪一年事,長遣一宵說。

9 相和歌辭... :
但感久相思,何暇暫相悅。虹橋薄夜成,龍駕侵晨列。

10 相和歌辭... :
生憎野鵲往遲回,死恨天雞識時節。曙色漸曈曨,
華星次明滅。一去又一年,一年何時徹。有此迢遞期,
不如生死別。天公隔是妒相憐,何不便教相決絕。

URN: ctp:n112750