Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 雜曲歌辭:悲哉行

《雜曲歌辭:悲哉行》

鮑溶 Library Resources
1 雜曲歌辭... :
促促晨複昏,死生同一源。貴年不懼老,賤老傷久存。

2 雜曲歌辭... :
朗朗哭前歌,絳旌引幽魂。來為千金子,去臥百草根。

3 雜曲歌辭... :
黃土塞生路,悲風送回轅。金鞍舊良馬,四顧不出門。

4 雜曲歌辭... :
生結千歲念,榮及百代孫。黃金買性命,白刃仇一言。

5 雜曲歌辭... :
寧知北山上,松柏侵田園。

URN: ctp:n113844