Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 雜曲歌辭:北風行

《雜曲歌辭:北風行》

李白 Library Resources
1 雜曲歌辭... :
燭龍棲寒門,光曜猶旦開。日月照之何不及此,
惟有北風怒號天上來。燕山雪花大如席,
片片吹落軒轅台。幽州思婦十二月,停歌罷笑雙蛾摧。

2 雜曲歌辭... :
倚門望行人,念君長城苦寒良可哀。別時提劍救邊去,
遺此虎文金髀釵。中有一雙白羽箭,蜘蛛結網生塵埃。

3 雜曲歌辭... :
箭空在,人今戰死不復回。不忍見此物,焚之已成灰。

4 雜曲歌辭... :
黃河捧土尚可塞,北風雨雪恨難裁。

URN: ctp:n113925