Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 雜曲歌辭:俠客行

《雜曲歌辭:俠客行》

元稹 Library Resources
1 雜曲歌辭... :
俠客不怕死,怕在事不成。事成不肯藏姓名,
我非竊賊誰夜行。白日堂堂殺袁盎,九衢草草人面青。

2 雜曲歌辭... :
此客此心師海鯨,海鯨露背橫滄溟。海濱分作兩處生,
海鯨分海減海力。俠客有謀人不測,三尺鐵蛇延二國。

URN: ctp:n114185