Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 杂曲歌辞:杨柳枝

《杂曲歌辞:杨柳枝》

齐己 Library Resources
1 杂曲歌辞... :
凤楼高映绿阴阴,凝碧多含雨露深。

2 杂曲歌辞... :
莫谓一枝柔软力,几曾牵破别离心。

3 杂曲歌辞... :
馆娃宫畔响廊前,依托吴王养翠烟。

4 杂曲歌辞... :
剑去国亡台榭毁,却随红树噪秋蝉。

5 杂曲歌辞... :
浓低似中陶潜酒,软极如伤宋玉风。

6 杂曲歌辞... :
多谢将军绕营种,翠中闲卓战旗红。

7 杂曲歌辞... :
高僧爱惜遮江寺,游子伤残露野桥。

8 杂曲歌辞... :
争似著行垂上苑,碧桃红杏对摇摇。

URN: ctp:n115418