Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 和鑾輿頓戲下

《和鑾輿頓戲下》

虞世南 Library Resources
1 和鑾輿頓... :
重輪依紫極,前耀奉丹霄。天經戀宸扆,帝命扈仙鑣。

2 和鑾輿頓... :
乘星開鶴禁,帶月下虹橋。銀書含曉色,金輅轉晨飆。

3 和鑾輿頓... :
霧澈軒營近,塵暗苑城遙。蓮花分秀萼,竹箭下驚潮。

4 和鑾輿頓... :
撫己慚龍幹,承恩集鳳條。瑤山盛風樂,抽簡薦徒謠。

URN: ctp:n116710