Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 登九裏台是樊姬墓

《登九裏台是樊姬墓》

張說 Library Resources
1 登九裏台... :
楚國所以霸,樊姬有力焉。不懷沈尹祿,誰諳叔敖賢。

2 登九裏台... :
萬化茫無在,孤墳獨巋然。北分陽臺陌,南識郢城阡。

3 登九裏台... :
漠漠渚宮樹,蒼蒼雲夢田。登高形勝出,訪古令名傳。

4 登九裏台... :
自我來符守,因君樹蕙荃。詩書將變俗,絺纊忽彌年。

5 登九裏台... :
志闡三折後,愁值二毛前。佇立帝京路,遙心寄此篇。

URN: ctp:n124218