Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《桃源行》

王維 Library Resources
1 桃源行:
漁舟逐水愛山春,兩岸桃花夾去津。坐看紅樹不知遠,
行盡青溪不見人。山口潛行始隈隩,山開曠望旋平陸。

2 桃源行:
遙看一處攢雲樹,近入千家散花竹。樵客初傳漢姓名,
居人未改秦衣服。居人共住武陵源,還從物外起田園。

3 桃源行:
月明松下房櫳靜,日出雲中雞犬喧。驚聞俗客爭來集,
競引還家問都邑。平明閭巷掃花開,薄暮漁樵乘水入。

4 桃源行:
初因避地去人間,及至成仙遂不還。峽裏誰知有人事,
世中遙望空雲山。不疑靈境難聞見,塵心未盡思鄉縣。

5 桃源行:
出洞無論隔山水,辭家終擬長遊衍。自謂經過舊不迷,
安知峰壑今來變。當時只記入山深,青溪幾曲到雲林。

6 桃源行:
春來遍是桃花水,不辨仙源何處尋。

URN: ctp:n129046