Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 奉別長史庾公太守徐公應召

《奉別長史庾公太守徐公應召》

儲光羲 Library Resources
1 奉別長史... :
烈風起江漢,白浪忽如山。方伯驟勤王,杞人亦憂天。

2 奉別長史... :
酆鎬頃霾晦,雲龍召我賢。車騎北艱苦,艅艎西溯沿。

3 奉別長史... :
水靈靜湍瀨,猛獸趨後先。龍樓開新陽,萬里出雲間。

4 奉別長史... :
宇宙既焜耀,崇德濟巨川。受命在神宗,振兵猶軒轅。

5 奉別長史... :
煌煌逾涿鹿,穆穆更坤元。明王朝太階,遠邇望嘉言。

6 奉別長史... :
遊子淡何思,江湖將永年。

URN: ctp:n131578