Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《雲母泉詩》

李華 Library Resources
1 雲母泉詩:
晨登玄石嶺,嶺上寒松聲。朗日風雨霽,高秋天地清。

2 雲母泉詩:
山門開古寺,石竇含純精。洞徹淨金界,夤緣流玉英。

3 雲母泉詩:
澤藥滋畦茂,氣染茶甌馨。飲液盡眉壽,餐和皆體平。

4 雲母泉詩:
瓊漿駐容發,甘露瑩心靈。岱谷謝巧妙,匡山徒有名。

5 雲母泉詩:
願言構蓬蓽,荷鍤引泠泠。訪道出人世,招賢依福庭。

6 雲母泉詩:
此心不能已,寤寐見吾兄。曾結潁陽契,窮年無所成。

7 雲母泉詩:
東西同放逐,蛇豕尚縱橫。江漢阻攜手,天涯萬里情。

8 雲母泉詩:
恩光起憔悴,西上謁承明。秋色變江樹,相思紛以盈。

9 雲母泉詩:
猿啼巴丘戍,月上武陵城。共恨川路永,無由會友生。

10 雲母泉詩:
雲泉不可忘,何日遂躬耕。

URN: ctp:n134985