Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 行路難五首

《行路難五首》

賀蘭進明 Library Resources
1 行路難五... :
君不見岩下井,百尺不及泉。君不見山上苗,
數寸淩雲煙。人生賦命亦如此,何苦太息自憂煎。

2 行路難五... :
但願親友長含笑,相逢不乏杖頭錢。寒夜邀歡須秉燭,
豈得常思花柳年。

3 行路難五... :
君不見門前柳,榮耀暫時蕭索久。君不見陌上花,
狂風吹去落誰家。鄰家思婦見之歎,蓬首不梳心曆亂。

4 行路難五... :
盛年夫婿長別離,歲暮相逢色已換。

5 行路難五... :
君不見芳樹枝,春花落盡蜂不窺。君不見梁上泥,
秋風始高燕不棲。蕩子從軍事征戰,蛾眉嬋娟守空閨。

6 行路難五... :
獨宿自然堪下淚,況複時聞烏夜啼。

7 行路難五... :
君不見雲中月,暫盈還複缺。君不見林下風,
聲遠意難窮。親故平生或聚散,歡娛未盡尊酒空。

8 行路難五... :
歎息青青陵上柏,歲寒能有幾人同。

9 行路難五... :
君不見東流水,一去無窮已。君不見西郊雲,
日夕空氛氳。群雁裴回不能去,一雁悲鳴複失群。

10 行路難五... :
人生結交在終始,莫以升沈中路分。

URN: ctp:n135376