Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 送魯郡劉長史遷弘農長史

《送魯郡劉長史遷弘農長史》

李白 Library Resources
1 送魯郡劉... :
魯國一杯水,難容橫海鱗。仲尼且不敬,況乃尋常人。

2 送魯郡劉... :
白玉換鬥粟,黃金買尺薪。閉門木葉下,始覺秋非春。

3 送魯郡劉... :
聞君向西遷,地即鼎湖鄰。寶鏡匣蒼蘚,丹經埋素塵。

4 送魯郡劉... :
軒後上天時,攀龍遺小臣。及此留惠愛,庶幾風化淳。

5 送魯郡劉... :
魯縞如白煙,五縑不成束。臨行贈貧交,一尺重山嶽。

6 送魯郡劉... :
相國齊晏子,贈行不及言。托陰當樹李,忘憂當樹萱。

7 送魯郡劉... :
他日見張祿,綈袍懷舊恩。

URN: ctp:n138696