Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 游泰山六首

《游泰山六首》

李白 Library Resources
1 游泰山六... :
四月上泰山,石屏禦道開。六龍過萬壑,澗穀隨縈回。

2 游泰山六... :
馬跡繞碧峰,於今滿青苔。飛流灑絕巘,水急松聲哀。

3 游泰山六... :
北眺崿嶂奇,傾崖向東摧。洞門閉石扇,地底興雲雷。

4 游泰山六... :
登高望蓬瀛,想像金銀台。天門一長嘯,萬里清風來。

5 游泰山六... :
玉女四五人,飄颻下九垓。含笑引素手,遺我流霞杯。

6 游泰山六... :
稽首再拜之,自愧非仙才。曠然小宇宙,棄世何悠哉。

7 游泰山六... :
清曉騎白鹿,直上天門山。山際逢羽人,方瞳好容顏。

8 游泰山六... :
捫蘿欲就語,卻掩青雲關。遺我鳥跡書,飄然落岩間。

9 游泰山六... :
其字乃上古,讀之了不閑。感此三歎息,從師方未還。

10 游泰山六... :
平明登日觀,舉手開雲關。精神四飛揚,如出天地間。

11 游泰山六... :
黃河從西來,窈窕入遠山。憑崖攬八極,目盡長空閒。

12 游泰山六... :
偶然值青童,綠發雙雲鬟。笑我晚學仙,蹉跎凋朱顏。

13 游泰山六... :
躊躇忽不見,浩蕩難追攀。

14 游泰山六... :
清齋三千日,裂素寫道經。吟誦有所得,眾神衛我形。

15 游泰山六... :
雲行信長風,颯若羽翼生。攀崖上日觀,伏檻窺東暝。

16 游泰山六... :
海色動遠山,天雞已先鳴。銀台出倒景,白浪翻長鯨。

17 游泰山六... :
安得不死藥,高飛向蓬瀛。

18 游泰山六... :
日觀東北傾,兩崖夾雙石。海水落眼前,天光遙空碧。

19 游泰山六... :
千峰爭攢聚,萬壑絕淩曆。緬彼鶴上仙,去無雲中跡。

20 游泰山六... :
長松入雲漢,遠望不盈尺。山花異人間,五月雪中白。

21 游泰山六... :
終當遇安期,於此煉玉液。

22 游泰山六... :
朝飲王母池,暝投天門關。獨抱綠綺琴,夜行青山間。

23 游泰山六... :
山明月露白,夜靜松風歇。仙人游碧峰,處處笙歌發。

24 游泰山六... :
寂靜娛清暉,玉真連翠微。想像鸞鳳舞,飄颻龍虎衣。

25 游泰山六... :
捫天摘匏瓜,恍惚不憶歸。舉手弄清淺,誤攀織女機。

26 游泰山六... :
明晨坐相失,但見五雲飛。

URN: ctp:n139202