Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 《杂言用投丹阳知己兼奉宣慰判官

《《杂言用投丹阳知己兼奉宣慰判官》

李白 Library Resources
1 《杂言用... :
客从昆仑来,遗我双玉璞。云是古之得道者西王母食之馀,
食之可以淩太虚。受之颇谓绝今昔,求识江淮人犹乎比石。

2 《杂言用... :
如今虽在卞和手,□□正憔悴,了了知之亦何益。

3 《杂言用... :
恭闻士有调相如,始从镐京还,复欲镐京去。能上秦王殿,
何时回光一相眄。欲投君,保君年,幸君持取无弃捐。

4 《杂言用... :
无弃捐,服之与君俱神仙。

URN: ctp:n140494