Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 東郊納涼,憶左威衛李錄事收昆季、太原崔參軍三首

《東郊納涼,憶左威衛李錄事收昆季、太原崔參軍三首》

樓穎 Library Resources
1 東郊納涼... :
水竹誰家宅,幽庭向苑門。今知季倫沼,舊是辟疆園。

2 東郊納涼... :
饑鷺窺魚靜,鳴鴉帶子喧。興成隻自適,欲白返忘言。

3 東郊納涼... :
納涼每選地,近是青門東。林與繚垣接,池將沁水通。

4 東郊納涼... :
枝交帝女樹,橋映美人虹。想是忘機者,悠悠在興中。

5 東郊納涼... :
林間求適意,池上得清飆。稍稍斜回楫,時時一度橋。

6 東郊納涼... :
水光壁際動,山影浪中搖。不見李元禮,神仙何處要。

URN: ctp:n144676