Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 東平路作三首

《東平路作三首》

高適 Library Resources
1 東平路作... :
南圖適不就,東走豈吾心。索索涼風動,行行秋水深。

2 東平路作... :
蟬鳴木葉落,茲夕更愁霖。

3 東平路作... :
明時好畫策,動欲幹王公。今日無成事,依依親老農。

4 東平路作... :
扁舟向何處,吾愛汶陽中。

5 東平路作... :
清曠涼夜月,裴回孤客舟。渺然風波上,獨愛前山秋。

6 東平路作... :
秋至複搖落,空令行者愁。

URN: ctp:n146124