Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 遭田父泥飲美嚴中丞

《遭田父泥飲美嚴中丞》

杜甫 Library Resources
1 遭田父泥... :
步屟隨春風,村村自花柳。田翁逼社日,邀我嘗春酒。

2 遭田父泥... :
酒酣誇新尹,畜眼未見有。回頭指大男,渠是弓弩手。

3 遭田父泥... :
名在飛騎籍,長番歲時久。前日放營農,辛苦救衰朽。

4 遭田父泥... :
差科死則已,誓不舉家走。今年大作社,拾遺能住否。

5 遭田父泥... :
叫婦開大瓶,盆中為吾取。感此氣揚揚,須知風化首。

6 遭田父泥... :
語多雖雜亂,說尹終在口。朝來偶然出,自卯將及酉。

7 遭田父泥... :
久客惜人情,如何拒鄰叟。高聲索果栗,欲起時被肘。

8 遭田父泥... :
指揮過無禮,未覺村野醜。月出遮我留,仍嗔問升鬥。

URN: ctp:n147807