Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 演興四首:閔嶺中

《演興四首:閔嶺中》

元結 Library Resources
1 演興四首... :
□群山以延想,吾獨閔乎嶺中。彼嶺中兮何有,
有天含之玉峰。殊閟絕之極顛,上聞產乎翠茸。

2 演興四首... :
欲采之以將壽,眇不知夫所從。大淵蘊蘊兮絕嶘岌岌,
非梯梁以通險,當無路兮可入。彼猛毒兮曹聚,
必憑托乎阻修。常儗儗兮伺人,又如何兮不愁。

3 演興四首... :
彼妖精兮變怪,必假見於風雨。常閃閃而伺人,
又如何兮不苦。欲仗仁兮托信,將徑往兮不難。

4 演興四首... :
久懹懹以ck惋,卻遲回而永歎。懼大靈兮不知,
以予心為永惟。若不可乎遂已,吾終保夫直方。

5 演興四首... :
則必蒙皮篻以為矢,弦毋筱以為弧。化毒銅以為戟,
刺棘竹以為殳。得猛烈之材,獲與之而並驅。

6 演興四首... :
且舂刺乎惡毒,又引射夫妖怪。盡群類兮使無,
令善仁兮不害。然後采梫榕以駕深,
收樅橞兮梯險。躋予身之飄飄,承予步之eY々。

7 演興四首... :
入嶺中而登玉峰,極閟絕而求翠茸。將吾壽兮隨所從,
思未得兮馬如龍。獨翳蔽於山顛,久低回而慍瘀。

8 演興四首... :
空仰訟于上玄,彼至精兮必應。甯古有而今無,
將與身而皆亡。豈言之而已乎。

URN: ctp:n154710