Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 招陶別駕家陽華作

《招陶別駕家陽華作》

元結 Library Resources
1 招陶別駕... :
海內厭兵革,騷騷十二年。陽華洞中人,似不知亂焉。

2 招陶別駕... :
誰能家此地,終老可自全。草堂背岩洞,幾峰軒戶前。

3 招陶別駕... :
清渠匝庭堂,出門仍灌田。半崖磐石徑,高亭臨極巔。

4 招陶別駕... :
引望見何處,迤逶隴北川。杉松幾萬株,蒼蒼滿前山。

5 招陶別駕... :
岩高曖華陽,飛溜何潺潺。洞深迷遠近,但覺多洄淵。

6 招陶別駕... :
晝遊興未盡,日暮不欲眠。探燭飲洞中,醉昏漱寒泉。

7 招陶別駕... :
始知天下心,耽愛各有偏。陶家世高逸,公忍不獨然。

8 招陶別駕... :
無或畢婚嫁,竟為俗務牽。

URN: ctp:n154802