Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 蝉鸣一篇五章

《蝉鸣一篇五章》

宋华 Library Resources
1 蝉鸣一篇... :
蝉其鸣矣,于彼疏桐。庇影容迹,何所不容。嘒嘒其长,
永托于风。未见君子,我心忡忡。既见君子,乐且有融。

2 蝉鸣一篇... :
彼蝉鸣矣,于林之表。含风饮露,以乐吾道。有怀载迁,
伊谁云保。未见君子,我心悄悄。既见君子,披豁予抱。

3 蝉鸣一篇... :
蝉鸣蝉鸣,幽畅乎而。肃肃尔庭,远近凉颸。言赴高柳,
丛篁间之。思而不见,如渴如饥。亦既觏止,我心则夷。

4 蝉鸣一篇... :
蝉鸣伊何,时运未与。匪叹秋徂,怨斯路阻。愿言莫从,
郁悒谁语。君子至止,慰我延伫。何斯违斯,倏尔遐举。

5 蝉鸣一篇... :
岁之秋深,蝉其夕吟。披衣轩除,萧萧风林。我友来斯,
言告离衿。何以叙怀,临水鸣琴。何以赠言,委顺浮沉。

URN: ctp:n157524