Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 奉陪侍中游石笋溪十二韵

《奉陪侍中游石笋溪十二韵》

卢纶 Library Resources
1 奉陪侍中... :
朝日照灵山,山溪浩纷错。图书无旧记,鲧禹应新凿。

2 奉陪侍中... :
双壁泻天河,一峰吐莲萼。潭心乱雪卷,岩腹繁珠落。

3 奉陪侍中... :
彩蛤攒锦囊,芳萝袅花索。猿群曝阳岭,龙穴腥阴壑。

4 奉陪侍中... :
静得渔者言,闲闻洞仙博。欹松倚朱幰,广石屯油幕。

5 奉陪侍中... :
国泰事留侯,山春纵康乐。间关殊状鸟,烂熳无名药。

6 奉陪侍中... :
欲验少君方,还吟大隐作。旌幢不可驻,古塞新沙漠。

URN: ctp:n162375