Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 送于丹移家洺州

《送于丹移家洺州》

王建 Library Resources
1 送于丹移... :
忆昔门馆前,君当童子年。今来见成长,俱过远所传。

2 送于丹移... :
诗礼不外学,兄弟相攻研。如彼贩海翁,岂种溪中田。

3 送于丹移... :
四方尚尔文,独我敬尔贤。但爱金玉声,不贵金玉坚。

4 送于丹移... :
孤遗一室中,寝食不相捐。饱如肠胃同,疾苦肤体连。

5 送于丹移... :
耕者求沃土,沤者求深源。彼邦君子居,一日可徂迁。

6 送于丹移... :
念此居处近,各为衣食牵。从今不见面,犹胜异山川。

7 送于丹移... :
既乖欢会期,郁郁两难宣。素琴苦无徽,安得宫商全。

8 送于丹移... :
他皆缓别日,我愿促行轩。送人莫长歌,长歌离恨延。

9 送于丹移... :
羸马不知去,过门常盘旋。会当为尔邻,有地容一泉。

URN: ctp:n165674