Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 山中訪道者

《山中訪道者》

於鵠 Library Resources
1 山中訪道... :
觸煙入溪口,岸岸唯檉櫟。其中盡碧流,十裏不通屐。

2 山中訪道... :
出林山始轉,絕徑緣峭壁。把藤借行勢,側足憑石脈。

3 山中訪道... :
gS牙斷行處,光滑猿猱跡。忽然風景異,乃到神仙宅。

4 山中訪道... :
天晴茅屋頭,殘雲蒸氣白。隔窗梳發聲,久立聞吹笛。

5 山中訪道... :
抱琴出門來,不顧人間客。山院不灑掃,四時自虛寂。

6 山中訪道... :
落葉埋長松,出地才數尺。曾讀上清經,知注長生籍。

7 山中訪道... :
願示不死方,何山有瓊液。

URN: ctp:n168020