Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 奉和登玄武楼观射即事书怀赐孟涉应制

《奉和登玄武楼观射即事书怀赐孟涉应制》

崔元翰 Library Resources
1 奉和登玄... :
甯岁常有备,殊方靡不宾。禁营列武卫,帝座彰威神。

2 奉和登玄... :
讲事一临幸,加恩遍抚巡。城高凤楼耸,场迥兽侯新。

3 奉和登玄... :
饮羽连百中,控弦逾六钧。拣材尽爪士,受任皆信臣。

4 奉和登玄... :
光赏文藻丽,便繁心膂亲。复如观太清,昭烂垂芳辰。

URN: ctp:n168203