Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《游石堂觀》

蕭祜 Library Resources
1 游石堂觀:
西山高高何所如,上有古昔真人居。嵌崖巨石自成室,
其下磅礴含清虛。我來斯邑訪遺跡,乃遇沈生耽載籍。

2 游石堂觀:
沈生為政哀煢嫠,又能索隱探靈奇。欣然向我話佳境,
與我崎嶇到山頂。甘瓜剖綠出寒泉,碧甌浮花酌春茗。

3 游石堂觀:
嚼瓜啜茗身清涼,汗消絺綌如迎霜。胡為空山百草花,
倏爾籩豆肆我旁。始驚知周無小大,力寡多方驗斯在。

4 游石堂觀:
妙用騰聲冠蓋間,勝游恣意煙霞外。故碑石像凡幾年,
雲鬱雨霏生綠煙。我知遊此多靈仙,縹緲月中飛下天。

5 游石堂觀:
天風微微夕露委,松梢颼颼曉聲起。鳳去空遺簫管音,
星翻寥落銀河水。勸君學道此時來,結茅獨宿何遼哉。

6 游石堂觀:
齋心玄默感靈衛,必見鸞鶴相裴回。我愛崇山雙劍北,
峰如人首拄天黑。群仙傴僂勢奔走,狀若歸尊趨有德。

7 游石堂觀:
半岩有洞頂有池,出入靈怪潛蛟螭。我去不得晝夜思,
夢游曾信南風吹。南風吹我到林嶺,故國不見秦天迥。

8 游石堂觀:
山花名藥撲地香,月色泉聲洞心冷。蔭鬆散發逢異人,
寂寞曠然口不言。道陵公遠莫能識,發短耳長誰獨存。

9 游石堂觀:
司農驚覺忽惆悵,可惜所遊俱是妄。蘊懷耿耿誰與言,
直至今來意通形神開,擁傳又恨斜陽催。

10 游石堂觀:
一丘人境尚堪戀,何況海上金銀台。

URN: ctp:n169209