Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 早夏青龙寺致斋凭眺感物因书十四韵

《早夏青龙寺致斋凭眺感物因书十四韵》

权德舆 Library Resources
1 早夏青龙... :
晓出文昌宫,憩兹青莲宇。洁斋奉明祀,凭览伤夐古。

2 早夏青龙... :
秦为三月火,汉乃一抔土。诈力自湮沦,霸仪终莽卤。

3 早夏青龙... :
中南横峻极,积翠泄云雨。首夏谅清和,芳阴接场圃。

4 早夏青龙... :
仁祠閟严净,稽首洗灵府。虚室僧正禅,危梁燕初乳。

5 早夏青龙... :
通庄走声利,结驷乃旁午。观化复何如,刳心信为愈。

6 早夏青龙... :
盛时忽过量,弱质本无取。静永环中枢,益愧腰下组。

7 早夏青龙... :
尘劳期抖擞,陟降聊俯偻。遗韵留壁间,凄然感东武。

URN: ctp:n170188