Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 和盧諫議朝回書情即事寄兩省閣老兼呈二起居諫院諸院長

《和盧諫議朝回書情即事寄兩省閣老兼呈二起居諫院諸院長》

楊巨源 Library Resources
1 和盧諫議... :
寵位資寂用,回頭憐二疏。超遙比鶴性,皎潔同僧居。

2 和盧諫議... :
華組澹無累,單床歡有餘。題詩天風灑,屬思紅霞舒。

3 和盧諫議... :
藹藹延合東,晨光映林初。爐香深內殿,山色明前除。

4 和盧諫議... :
對客默焚稿,何人知諫書。全仁氣逾勁,大辨言甚徐。

5 和盧諫議... :
逸步寄青瑣,閑吟親綺疏。清輝被鸞渚,瑞藹含龍渠。

6 和盧諫議... :
謝監營野墅,陶公愛吾廬。悠然遠者懷,聖代飄長裾。

7 和盧諫議... :
端弼緝元化,至音生太虛。一戎殄欃槍,重譯充儲胥。

8 和盧諫議... :
借地種寒竹,看雲憶春蔬。靈機棲杳冥,談笑登軒車。

9 和盧諫議... :
晚跡識麒麟,秋英見芙蕖。危言直且莊,曠抱鬱以攄。

10 和盧諫議... :
志業耿冰雪,光容粲璠璵。時賢儼仙掖,氣謝心何如。

URN: ctp:n171329