Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 送區弘南歸

《送區弘南歸》

韓愈 Library Resources
1 送區弘南... :
穆昔南征軍不歸,蟲沙猿鶴伏以飛。洶洶洞庭莽翠微,
九疑鑱天荒是非。野有象犀水貝璣,分散百寶人士稀。

2 送區弘南... :
我遷于南日周圍,來見者眾莫依俙。爰有區子熒熒暉,
觀以彝訓或從違。我念前人譬葑菲,落以斧引以纆徽。

3 送區弘南... :
雖有不逮驅騑騑,或采于薄漁於磯。服役不辱言不譏,
從我荊州來京畿。離其母妻絕因依,嗟我道不能自肥。

4 送區弘南... :
子雖勤苦終何希,王都觀闕雙巍巍。騰蹋眾駿事鞍鞿,
佩服上色紫與緋。獨子之節可嗟唏,母附書至妻寄衣。

5 送區弘南... :
開書拆衣淚痕晞,雖不敕還情庶幾。朝暮盤羞惻庭闈,
幽房無人感伊威。人生此難餘可祈,子去矣時若發機。

6 送區弘南... :
蜃沉海底氣升霏,彩雉野伏朝扇翬。處子窈窕王所妃,
苟有令德隱不腓。況今天子鋪德威,蔽能者誅薦受禨。

7 送區弘南... :
出送撫背我涕揮,行行正直慎脂韋。業成志樹來頎頎,
我當為子言天扉。

URN: ctp:n172786