Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《誰氏子》

韓愈 Library Resources
1 誰氏子:
非癡非狂誰氏子,去入王屋稱道士。白頭老母遮門啼,
挽斷衫袖留不止。翠眉新婦年二十,載送還家哭穿市。

2 誰氏子:
或雲欲學吹鳳笙,所慕靈妃媲蕭史。又雲時俗輕尋常,
力行險怪取貴仕。神仙雖然有傳說,知者盡知其妄矣。

3 誰氏子:
聖君賢相安可欺,幹死窮山竟何俟。嗚呼余心誠豈弟,
願往教誨究終始。罰一勸百政之經,不從而誅未晚耳。

4 誰氏子:
誰其友親能哀憐,寫吾此詩持送似。

URN: ctp:n173026