Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 寄崔二十六立之

《寄崔二十六立之》

韓愈 Library Resources
1 寄崔二十... :
西城員外丞,心跡兩屈奇。往歲戰詞賦,不將勢力隨。

2 寄崔二十... :
下驢入省門,左右驚紛披。傲兀坐試席,深叢見孤羆。

3 寄崔二十... :
文如翻水成,初不用意為。四座各低面,不敢捩眼窺。

4 寄崔二十... :
升階揖侍郎,歸舍日未欹。佳句喧眾口,考官敢瑕疵。

5 寄崔二十... :
連年收科第,若摘頷底髭。回首卿相位,通途無他岐。

6 寄崔二十... :
豈論校書郎,袍笏光參差。童稚見稱說,祝身得如斯。

7 寄崔二十... :
儕輩妒且熱,喘如竹筒吹。老婦願嫁女,約不論財貲。

8 寄崔二十... :
老翁不量分,累月笞其兒。攪攪爭附托,無人角雄雌。

9 寄崔二十... :
由來人間事,翻覆不可知。安有巢中鷇,插翅飛天陲。

10 寄崔二十... :
駒麛著爪牙,猛虎借與皮。汝頭有韁系,汝腳有索縻。

11 寄崔二十... :
陷身泥溝間,誰複稟指撝。不脫吏部選,可見偶與奇。

12 寄崔二十... :
又作朝士貶,得非命所施。客居京城中,十日營一炊。

13 寄崔二十... :
逼迫走巴蠻,恩愛座上離。昨來漢水頭,始得完孤羈。

14 寄崔二十... :
桁掛新衣裳,盎棄食殘糜。苟無饑寒苦,那用分高卑。

15 寄崔二十... :
憐我還好古,宦途同險巇。每旬遺我書,竟歲無差池。

16 寄崔二十... :
新篇奚其思,風幡肆逶迤。又論諸毛功,劈水看蛟螭。

17 寄崔二十... :
雷電生睒睗,角鬣相撐披。屬我感窮景,抱華不能摛。

18 寄崔二十... :
唱來和相報,愧歎俾我疵。又寄百尺彩,緋紅相盛衰。

19 寄崔二十... :
巧能喻其誠,深淺抽肝脾。開展放我側,方餐涕垂匙。

20 寄崔二十... :
朋交日凋謝,存者逐利移。子寧獨迷誤,綴綴意益彌。

21 寄崔二十... :
舉頭庭樹豁,狂飆卷寒曦。迢遞山水隔,何由應塤篪。

22 寄崔二十... :
別來就十年,君馬記騧驪。長女當及事,誰助出帨縭。

23 寄崔二十... :
諸男皆秀朗,幾能守家規。文字銳氣在,輝輝見旌麾。

24 寄崔二十... :
摧腸與戚容,能複持酒卮。我雖未耋老,發禿骨力羸。

25 寄崔二十... :
所餘十九齒,飄颻盡浮危。玄花著兩眼,視物隔褷褵。

26 寄崔二十... :
燕席謝不詣,游鞍懸莫騎。敦敦憑書案,譬彼鳥黏黐。

27 寄崔二十... :
且吾聞之師,不以物自隳。孤豚眠糞壤,不慕太廟犧。

28 寄崔二十... :
君看一時人,幾輩先騰馳。過半黑頭死,陰蟲食枯骴。

29 寄崔二十... :
歡華不滿眼,咎責塞兩儀。觀名計之利,詎足相陪裨。

30 寄崔二十... :
仁者恥貪冒,受祿量所宜。無能食國惠,豈異哀癃罷。

31 寄崔二十... :
久欲辭謝去,休令眾睢睢。況又嬰疹疾,寧保軀不貲。

32 寄崔二十... :
不能前死罷,內實慚神祇。舊籍在東郡,茅屋枳棘籬。

33 寄崔二十... :
還歸非無指,灞渭揚春澌。生兮耕吾疆,死也埋吾陂。

34 寄崔二十... :
文書自傳道,不仗史筆垂。夫子固吾党,新恩釋銜羈。

35 寄崔二十... :
去來伊洛上,相待安罛箄。我有雙飲盞,其銀得朱提。

36 寄崔二十... :
黃金塗物象,雕鐫妙工倕。乃令千里鯨,么麼微螽斯。

37 寄崔二十... :
猶能爭明月,擺掉出渺彌。野草花葉細,不辨薋菉葹。

38 寄崔二十... :
綿綿相糾結,狀似環城陴。四隅芙蓉樹,擢豔皆猗猗。

39 寄崔二十... :
鯨以興君身,失所逢百罹。月以喻夫道,黽勉勵莫虧。

40 寄崔二十... :
草木明覆載,妍醜齊榮萎。願君恒禦之,行止雜燧觿。

41 寄崔二十... :
異日期對舉,當如合分支。

URN: ctp:n173161