Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
-> -> -> -> 贈別元十八協律六首

《贈別元十八協律六首》

韓愈 Library Resources
1 贈別元十... :
知識久去眼,吾行其既遠。瞢瞢莫訾省,默默但寢飯。

2 贈別元十... :
子兮何為者,冠佩立憲憲。何氏之從學,蘭蕙已滿畹。

3 贈別元十... :
于何玩其光,以至歲向晚。治惟尚和同,無俟於謇謇。

4 贈別元十... :
或師絕學賢,不以藝自挽。子兮獨如何,能自媚婉娩。

5 贈別元十... :
金石出聲音,宮室發關楗。何人識章甫,而知駿蹄踠。

6 贈別元十... :
惜乎吾無居,不得留息偃。臨當背面時,裁詩示繾綣。

7 贈別元十... :
英英桂林伯,實惟文武特。遠勞從事賢,來吊逐臣色。

8 贈別元十... :
南裔多山海,道裏屢紆直。風波無程期,所憂動不測。

9 贈別元十... :
子行誠艱難,我去未窮極。臨別且何言,有淚不可拭。

10 贈別元十... :
吾友柳子厚,其人藝且賢。吾未識子時,已覽贈子篇。

11 贈別元十... :
寤寐想風采,於今已三年。不意流竄路,旬日同食眠。

12 贈別元十... :
所聞昔已多,所得今過前。如何又須別,使我抱悁悁。

13 贈別元十... :
勢要情所重,排斥則埃塵。骨肉未免然,又況四海人。

14 贈別元十... :
嶷嶷桂林伯,矯矯義勇身。生平所未識,待我逾交親。

15 贈別元十... :
遺我數幅書,繼以藥物珍。藥物防瘴癘,書勸養形神。

16 贈別元十... :
不知四罪地,豈有再起辰。窮途致感激,肝膽還輪囷。

17 贈別元十... :
讀書患不多,思義患不明。患足已不學,既學患不行。

18 贈別元十... :
子今四美具,實大華亦榮。王官不可闕,未宜後諸生。

19 贈別元十... :
嗟我擯南海,無由助飛鳴。

20 贈別元十... :
寄書龍城守,君驥何時秣。峽山逢颶風,雷電助撞捽。

21 贈別元十... :
乘潮簸扶胥,近岸指一發。兩岩雖雲牢,水石互飛發。

22 贈別元十... :
屯門雖雲高,亦映波浪沒。餘罪不足惜,子生未宜忽。

23 贈別元十... :
胡為不忍別,感謝情至骨。

URN: ctp:n173347