Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《種朮》

柳宗元 Library Resources
1 種朮:
守閒事服餌,采朮東山阿。東山幽且阻,疲苶煩經過。

2 種朮:
戒徒劚靈根,封植閟天和。違爾澗底石,徹我庭中莎。

3 種朮:
土膏滋玄液,松露墜繁柯。南東自成畝,繚繞紛相羅。

4 種朮:
晨步佳色媚,夜眠幽氣多。離憂苟可怡,孰能知其他。

5 種朮:
爨竹茹芳葉,寧慮瘵與瘥。留連樹蕙辭,婉娩采薇歌。

6 種朮:
悟拙甘自足,激清愧同波。單豹且理內,高門複如何。

URN: ctp:n175590