Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《吐綬鳥詞》

劉禹錫 Library Resources
1 吐綬鳥詞:
越山有鳥翔寥廓,嗉中天綬光若若。越人偶見而奇之,
因名吐綬江南知。四明天姥神仙地,朱鳥星精鐘異氣。

2 吐綬鳥詞:
赤玉雕成彪炳毛,紅綃翦出玲瓏翅。湖煙始開山日高,
迎風吐綬盤花絛。臨波似染琅琊草,映葉疑開阿母桃。

3 吐綬鳥詞:
花紅草綠人間事,未若靈禽自然貴。鶴吐明珠暫報恩,
鵲銜金印空為瑞。春和秋霽野花開,玩景尋芳處處來。

4 吐綬鳥詞:
翠幕雕籠非所慕,珠丸柘彈莫相猜。棲月啼煙淩縹緲,
高林先見金霞曉。三山仙路寄遙情,刷羽揚翹欲上征。

5 吐綬鳥詞:
不學碧雞依井絡,願隨青鳥向層城。太液池中有黃鵠,
憐君長向高枝宿。如何一借羊角風,來聽簫韶九成曲。

URN: ctp:n176573